การวางผังเครื่องจักรในโรงงาน (Plant layout) ด้วยโปรแกรม SketchUp

รหัสคอร์ส :

 A0027

เนื้อหา : 10 ตอน ( 7 ชม. 30 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ พีระเชษฐ์ หนุนภักดี

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

สอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม SketchUp เบื้องต้น เช่น การเขียนรูปทรงเลขาคณิต การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยคำสั่งต่าง ๆ การรวมกลุ่มของชิ้นงาน การรวมกลุ่มหลาย ๆ กลุ่มให้ทำงานร่วมกัน และการทำแบบสั่งผลิตที่ใช้กับภาพรวมของโครงการ

การใช้งานส่วนขยายของโปรแกรมที่มีชื่อว่า Profile Builder 3 และ Quantifier Pro ที่ช่วยในการออกแบบงานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานออกแบบเครื่องกลรวมถึงงานระบบต่าง ๆ เช่น การวางท่อ การวางตำแหน่งเครื่องจักรกล และการวางตำแหน่งชิ้นงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง และสามารถประเมินราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการได้

 

จุดประสงค์

 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรม SketchUp

 2. ให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนขยายของโปรแกรม SketchUp

 3. ให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนขยาย คือ Profile Builder 3, Quantifier Pro

 4. ให้ผู้เรียนสามารถออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบต่าง ๆ ได้

 5. ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ของผู้เรียนได้เอง

 

ผลที่ได้รับ และรูปตัวอย่างงาน

 1. สามารถออกแบบงานระบบ และจัดทำรูปแบบเพื่อนำเสนองาน

 2. สามารถออกแบบงานโครงสร้าง การเลือกใช้เหล็กรูปพรรณ และวิธีการจัดการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. สามารถใช้ประเมินราคาอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ

 

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานการใช้งาน Windows

 • มีความรู้พื้นฐานด้วยงานออกแบบเครื่องจักรกลและการวางระบบในการทำงานของเครื่องจักร

 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตรฐานในงานออกแบบเครื่องกล

 • มีความรู้เกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณมาตรฐานในไทย และมาตรฐานทั่วไปและอุปกรณ์ในการเดินท่อชนิดต่าง ๆ พอสังเขป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

บทเรียน :

ตอนที่ 1 :: Getting started with SketchUp
1 ชั่วโมง 31 นาที

ยังไม่มีรีวิว