เทคนิคการออกแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรม SolidWorks (Mold Design Using SolidWorks)

เทคนิคการออกแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรม SolidWorks (Mold Design Using SolidWorks)

รหัสคอร์ส :

 A0079

เนื้อหา : 35 ตอน ( 10 ชม. 32 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ ธัธฌรัชต์ ภูริภัธร์วัฒนสิริ

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรนี้กล่าวถึงการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อออกแบบชิ้นส่วนต่างๆในแม่พิมพ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การทำงานกับแม่พิมพ์งานฉีด (Injection Mold) เป็นหลัก

ในหลักสูตรต้องใช้งานคำสั่งในกลุ่ม Surface เข้ามาช่วยในการทำงาน ในส่วนแรกจึงเริ่มจากการให้คำอธิบายเรื่องความแตกต่างระหว่างการขึ้นรูปชิ้นงานแบบ Solid และการขึ้นรูปชิ้นงานแบบ Surface รวมไปถึง การนำเข้าชิ้นงานจากโปรแกรมอื่นๆ (Import) และการซ่อมแซมชิ้นงานที่พบปัญหาด้วย Surface เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำโมเดลชิ้นงานไปทำงานต่อด้วยคำสั่งในกลุ่ม Mold Tools ได้

ในส่วนถัดมาจะอธิบายขั้นตอนการทำงานกับชิ้นงานจนกลายเป็นชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ในส่วนต่างๆ ตั่งแต่การเตรียมชิ้นงาน การตรวจสอบความชันผิว (Draft) การวิเคราะห์หาจุดที่พบ Undercut บนชิ้นงาน การกำหนดค่าการขยาย-ย่อตัวโมเดลชิ้นงาน (Scale) เพื่อชดเชยขนาดของชิ้นงาน การสร้างเส้นแนวแบ่งระหว่างฝาแม่พิมพ์ฝั่ง Core และ Cavity (Parting Line) ที่เหมาะสมกับรูปแบบงาน  การปิดรูของผิวหน้าแม่พิมพ์ (Shut-Off Surface) เตรียมแผ่นผิวเอาไว้สร้างฝาแม่พิมพ์ต่อไป  การเตรียมผิวหน้าสัมผัสระหว่างฝาแม่พิมพ์ (Parting Surface) และการสร้างชิ้นส่วนฝาแม่พิมพ์ทั้งฝั่ง Core และฝั่ง Cavity (Tooling Split)

ในระหว่างบทเรียนยังมีการสร้างชิ้นส่วนองค์ประกอบอื่นๆของแม่พิมพ์อีกด้วย อาทิเช่น Side cores, Ejector pins, Core pins, Lifter Cores เป็นต้น

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน : สื่อวิดิทัศน์  34 ตอน (ความยาว 10 ชั่วโมง 42 นาที)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : วิศวกร, เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ, พนักงานบริษัท, ผู้สนใจทั่วไป, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ที่ต้องการศึกษาและสนใจในการเขียนแบบ 3 มิติ เกี่ยวกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์อย่างเป็นระบบ

 

พื้นฐานของผู้เรียน

1. มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows

2. มีความสามารถในการอ่านแบบพื้นฐานทั่วไป

3. ผ่านการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS ขั้นพื้นฐานมาก่อน

4. ควรผ่านการเรียนหลักสูตร SolidWorks Essentials และหลักสูตร SolidWorks Advanced Part Modeling หรือ หลักสูตร SolidWorks Assembly Modeling มาก่อน


จุดประสงค์

 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการทำงานกับ Surface
 2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้าง Core และ Cavity ด้วย Mold Tools
 3. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้าง Side cores, Lifer Cores และ Pins
 4. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำงานกับคำสั่ง Parting Line ด้วยตัวเลือกขั้นสูง
 5. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างและการปรับแต่ง Surface สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์
 6. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ Surface ขั้นสูง เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
 7. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการที่เป็นทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ได้
 8. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการนำข้อมูลเดิมกลับมาใช้ซ้ำในงานแม่พิมพ์

 

ผลที่ได้รับ

 1. ผู้เรียนจะสามารถใช้หลักทำงานกับ Surface ในการสร้างผิวชิ้นงานด้วยโปรแกรม SolidWorks ได้อย่างถูกต้อง
 2. ผู้เรียนจะสามารถสร้าง Core และ Cavity ด้วย Mold Tools ได้
 3. ผู้เรียนจะสามารถสร้าง Side cores, Lifer Cores และ Pins ได้
 4. ผู้เรียนจะสามารถใช้การทำงานกับคำสั่ง Parting Line ด้วยตัวเลือกขั้นสูงได้
 5. ผู้เรียนจะสามารถสร้างและการปรับแต่ง Surface สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์ได้
 6. ผู้เรียนจะสามารถใช้ Surface ขั้นสูง เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์ได้
 7. ผู้เรียนจะสามารถออกแบบแม่พิมพ์ด้วยวิธีการที่เป็นทางเลือกอื่นๆนอกจากคำสั่งในกลุ่ม Mold Tools ได้
 8. ผู้เรียนจะสามารถนำข้อมูลเดิมที่ใช้ในการทำงานกับแม่พิมพ์ กลับมาใช้ซ้ำได้

 

โปรแกรม SOLIDWORKS ที่ใช้ในการเรียน : SOLIDWORKS 2019 - SOLIDWORKS VERSION ล่าสุด

 

เนื้อหาหลักสูตร

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Surface และการการนำเข้าข้อมูลชิ้นงานจากโปรแกรมออกแบบอื่นๆ 

- ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Solid และ Surface

- ความแตกต่างระหว่าง Solid กับ Surface

- การสร้างผิวด้วยคำสั่ง Extruded Surface

- การสร้างผิวด้วยคำสั่ง Planar Surface

- การตัดแผ่นผิวด้วยคำสั่ง Trim Surface

- การเย็บต่อแผ่นผิวเข้าด้วยกัน Knit Surface

- การสร้าง Solid จาก Surface

- การเปลี่ยน Solid เป็น Surface

- Surface รูปแบบต่างๆ

- การนำเข้าชิ้นงานจากโปรแกรมอื่นๆ (Importing)

- การใช้ 3D Interconnect ในการนำเข้าไฟล์ชิ้นงาน (Imported File)

- การใช้ Import Diagnostics แก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์จากการนำ Imported File มาใช้งาน

- การเปรียบเทียบรูปร่างของชิ้นงานระหว่างไฟล์ชิ้นงาน

- การตรวจเช็คชิ้นงานด้วยเครื่องมือต่างๆ

- ปัญหาและปัจจัยที่อาจทำให้เกิดปัญหา เมื่อนำ Imported file มาใช้งาน

- การซ่อมแซมชิ้นงานที่พบปัญหาด้วยเครื่องมือกลุ่ม Surfaces

การสร้าง Core และ Cavity ด้วย Mold Tools

- กระบวนการสร้าง Core และ Cavity ด้วย Mold Tools

- เครื่องมือวิเคราะห์ชิ้นงานแบบต่างๆในงานแม่พิมพ์

- การวิเคราะห์ความชันผิวหรือมุมเอียงผิว (Draft Analysis)

- การปรับผิวชิ้นงานให้มีความชันหรือมุมเอียงผิว (Draft)

- การใช้คำสั่ง Scale ย่อ - ขยายชิ้นงานเพื่อชดเชยขนาดก่อนนำไปทำแม่พิมพ์

- การใช้คำสั่ง Parting Line กำหนดเส้นแนวการแบ่งฝาแม่พิมพ์

- การใช้คำสั่ง Shut-Off Surface ปิดรูของผิวหน้าแม่พิมพ์

- การใช้คำสั่ง Parting Surface สำหรับทำผิวหน้าสัมผัสระหว่างฝาแม่พิมพ์

- การใช้คำสั่ง Tooling Split สร้างชิ้นส่วนฝาแม่พิมพ์ทั้งฝั่ง Core และฝั่ง Cavity

- การใช้งาน Interlock ในคำสั่ง Tooling Split สร้างผิวบังคับศูนย์เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของศูนย์กลางระหว่างฝาแม่พิมพ์แบบอัตโนมัติ

- การสร้างไฟล์ Part และ Assembly จากชิ้นงาน (Multibody Part) ในแม่พิมพ์ต้นแบบ

การสร้าง Side cores และการสร้าง Pins 

- การวิเคราะห์ความหนาของชิ้นงาน (Thickness Analysis)

- การวิเคราะห์หาส่วนที่มีการกีดขวางการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ (Undercut Analysis)

- การใช้คำสั่ง core ในการสร้างชิ้นส่วน Side cores

- การสร้าง Lifters

- การสร้าง Core Pins

- เทคนิคการเลือกเส้นหรือขอบรูปเพื่อใช้ในการทำงานกับคำสั่ง Shut-Off Surface

ตัวเลือกขั้นสูงในคำสั่ง Parting Line 

- การกำหนดแนวเส้น Parting Line โดยการเลือกด้วยตนเอง (Manual Select)

- ตัวเลือกต่างๆในคำสั่ง Parting Line

- การแบ่งผิวจากการวิเคราะห์ความชัน (Split Faces Options)

- การใช้งานหัวข้อ Entities to Split

- การใช้คำสั่ง Parting Line เข้ามาช่วยในกระบวนการแบ่งชิ้นงาน (Splitting a Part)

- การสร้างผิวด้วยคำสั่ง Ruled Surface ตามแนวเส้น Parting Line

การสร้างและการปรับแต่งผิว (Surfaces) สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์

- การสร้างผิวบังคับศูนย์เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของศูนย์กลางระหว่างฝาแม่พิมพ์ด้วยตนเอง (Manual Interlocks Surfaces)

- เทคนิคการเลือกบางส่วนของแนวขอบรูป (Partials Loop) ในการสร้าง Rule Surfaces

- การใช้ตัวเลือก Manual Mode ในคำสั่ง Parting Surface

- เทคนิคการสร้างและปรับแต่ง Parting Surface ด้วยตนเอง (Manual Parting Surface Techniques)

- การจัดการ Surface Bodies ในการ Shut-Off Sufaces ด้วยตนเอง (Organizing Manual Shut-Off Sufaces)

การใช้ Surfaces ขั้นสูง เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์

- การใช้เทคนิค Surfaces ขั้นสูง สร้างผิวเพื่อใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์

- การเลือกกำหนดแนวเส้น Parting Line และการสร้าง Parting Surface ด้วยตนเอง

- การใช้คำสั่ง Insert Mold Folder

- การจัดการ Surface Bodies และ Mold Folder ด้วยตนเอง

- การใช้เทคนิค Surfaces ขั้นสูง สร้างผิวปิดรูของผิวหน้าแม่พิมพ์ด้วยตนเอง

- การใช้เทคนิค Surfaces ขั้นสูง เพื่อสร้าง Side Cores ด้วยตนเอง

วิธีการที่เป็นทางเลือกอื่นๆ เพื่อใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์

- วิธีการที่เป็นทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ได้

- การใช้คำสั่ง Combine และคำสั่ง Split ในการออกแบบแม่พิมพ์

- เทคนิคการ Copy ชิ้นงาน และการย้ายตำแหน่ง Bodies ใน Multibodies part

- การใช้คำสั่ง Cavity ในการออกแบบแม่พิมพ์

- การใช้เทคนิค Surfaces ในการสร้างผิวหน้าแม่พิมพ์ด้วยตนเอง

- การใช้เทคนิค Hybridg Modeling ในการออกแบบแม่พิมพ์

การนำข้อมูลเดิมที่ใช้ในการทำงานกับแม่พิมพ์ กลับมาใช้ซ้ำ

- การนำข้อมูลกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีการทำ Library Feature

- การสร้างและการแก้ไข Library Feature ที่มี Configurations

- การทำงานกับ Task Pane

- การใช้งาน Design Library

- การใช้คำสั่ง Smart Components

การทำงานกับชุดแม่พิมพ์เสร็จสมบูรณ์

- ชุดแม่พิมพ์ (Mold Base)

- การจัดการโครงสร้างชิ้นส่วนภายในชุดแม่พิมพ์ที่เป็น Assembly

- การแก้ไขปรับแต่ง Lifters

- การกำหนดการเคลื่อนที่ด้วยกลไกของชิ้นส่วน Lifters

- การสร้าง Ejector Pins

- การสร้างแนวท่อน้ำหล่อเย็นในแม่พิมพ์ (Cooling Line)

- การเปลี่ยนแปลง Imported File

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว