เทคนิคการออกแบบชิ้นงานเประกอบ (SolidWorks Assembly Modeling)

เทคนิคการออกแบบชิ้นงานเประกอบ (SolidWorks Assembly Modeling)

รหัสคอร์ส :

 A0055

เนื้อหา : 45 ตอน ( 6 ชม. 28 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ พีระเชษฐ์ หนุนภักดี

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

ภาพรวมของหลักสูตร (COURSE OVERVIEW)

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อออกแบบชิ้นงานประกอบ (Assembly) ขั้นสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานในโหมดการออกแบบชิ้นงานประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเน้นการออกแบบระบบชิ้นงานประกอบแบบ TOP-Down Design การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในโหมดการประกอบชิ้นงาน การกำหนด Mate ในแบบต่างๆ การสร้าง Configurations ในชิ้นงานประกอบและการทำงานในการประกอบชิ้นงานที่มีจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำ Animation และศึกษาด้าน Motion ต่อไป

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  :   เนื้อหา : 45 ตอน (390 นาที)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  :   ผู้สนใจทั่วไป, นักเรียน, นักศึกษา, วิศวกร, พนักงานบริษัท, ผู้ที่ต้องการศึกษาและสนใจในการเขียนแบบ 3 มิติอย่างเป็นระบบ

พื้นฐานของผู้เรียน

  • มีความสามารถในการอ่านแบบพื้นฐานทั่วไป
  • มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 
  • ผ่านการเรียนหรือการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS ขั้นพื้นฐานมาก่อน

โปรแกรม SOLIDWORKS ที่ใช้ในการเรียน :  SOLIDWORKS 2020 - SOLIDWORKS VERSION ล่าสุด

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว