เทคนิคการประเมินต้นทุนการผลิตด้วย SolidWorks Costing

รหัสคอร์ส :

 A0101

เนื้อหา : 12 ตอน ( 2 ชม. 47 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ ธัธฌรัชต์ ภูริภัธร์วัฒนสิริ

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

ภาพรวมของหลักสูตร (COURSE OVERVIEW)

หลักสูตรนี้กล่าวถึงการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในการประเมินต้นทุนการผลิต (Costing) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสินค้า ทั้งในด้านการวางแผนและการกำหนดราคา ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิต

ในหลักสูตร ทุกท่านจะได้ชมวิธีการใช้คำสั่งในการประเมินต้นทุน รวมไปถึงการกำหนดค่าองค์ประกอบ/ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อต้นทุนในการผลิตในการทำงาน มีตัวอย่างการสร้าง Template เพื่อบันทึกข้อมูลปัจจัยต่างๆเหล่านั้น เอาไว้ใช้งานกับโปรแกรมในรูปแบบที่กำหนดเองได้ เช่น การกำหนดค่าสกุลเงินที่ใช้ในการประเมินต้นทุน เป็นต้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  :  สื่อวิดิทัศน์  - ตอน (ความยาว 2 ชั่วโมง 45 นาที)

วิทยากรผู้บรรยาย : ธัธฌรัชต์ ภูริภัธร์วัฒนสิริ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วิศวกร, เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ, พนักงานบริษัท, ผู้สนใจทั่วไป, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ที่ต้องการศึกษาและสนใจในการประเมินต้นทุนการผลิตในงานเขียนแบบ 3 มิติ

พื้นฐานของผู้เรียน : มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Window มีความสามารถในการอ่านแบบพื้นฐานทั่วไป ผ่านการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS ขั้นพื้นฐานมาก่อน  ควรผ่านการเรียนหลักสูตร SolidWorks Essentials, หลักสูตร SolidWorks Sheet Metal และ หลักสูตร SolidWorksWeldments มาก่อน

โปรแกรม SOLIDWORKS ที่ใช้ในการเรียน :  SOLIDWORKS 2019 - SOLIDWORKS VERSION ล่าสุด

จุดประสงค์

 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการประเมินต้นทุนการผลิตด้วยคำสั่ง Costing
 2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้าง Template ในงาน Costing
 3. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำงานกับคำสั่ง Costing และการแก้ไขปรับแต่งค่า/ข้อมูลต่างๆภายในตัวคำสั่ง

ผลที่ได้รับ

 1. ผู้เรียนจะสามารถใช้หลักการประเมินต้นทุนการผลิตด้วยคำสั่ง Costing ได้อย่างถูกต้อง
 2. ผู้เรียนจะสามารถสร้าง Template ในงาน Costing  ได้
 3. ผู้เรียนจะสามารถทำงานกับคำสั่ง Costing และการแก้ไขปรับแต่งค่า/ข้อมูลต่างๆภายในตัวคำสั่งได้

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการประเมินต้นทุนการผลิตด้วยคำสั่ง Costing

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการประเมินต้นทุนและคำสั่ง Costing ในโปรแกรม SolidWorks                                                                                                                                   
 • องค์ประกอบ/ปัจจัย ที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต                                                                                                                                                                                 
 • ระดับการทำงานของคำสั่ง Costing ใน SolidWorks แต่ละ Package การใช้คำสั่ง Costing                                                                                                                           
 • การประเมินต้นทุนด้วยคำสั่ง Costing เบื้องต้น                                                                                                                                                                                     
 • การใช้คำสั่ง Costing ในรูปแบบ Machining                                                                                                                                                                                               
 • การใช้คำสั่ง Costing ในรูปแบบ Sheet Metal                                                                                                                                                                                         
 • การใช้คำสั่ง Costing ในรูปแบบ 3D Printer
 • การใช้คำสั่ง Costing ในรูปแบบ Structural Member

Tamplate ในงาน Costing

 • การสร้าง Tamplate ในงาน Costing
 • แหล่งค้นหาข้อมูลเบื้องต้น ที่สามารถนำไปใช้ในการกำหนดค่าต่างๆในการประเมินต้นทุน

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว