อาจารย์ วสันต์ จันทร์หยวก

วิทยากร              อาจารย์วสันต์ จันทร์หยวก

การศึกษา             ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                          ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วิชา Thermodynamics, Heat Transfer, Mechanical Design, Fluid Mechanics
 • อาจารย์พิเศษ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Mechanics of Machinery, Engineering Graphics, Mechanical Engineering Laboratory ปี พ.ศ. 2546-2547   ระยะเวลา 2 ปี
 • Technical Support ด้านโปรแกรม SOLIDWORKS ของบริษัทแอพพลิแคด ปี พ.ศ. 2548-2551 ระยะเวลา 4 ปี
 • Senior Manager ดูแลด้านงานวิเคราะห์โปรแกรม SOLIDWORKS ของบริษัทแอพพลิแคด ปี พ.ศ. 2552-2560 ระยะเวลา 4 ปี
 • Senior Instructor ของบริษัท ดีอีทีไอ เดือนมกราคม ปี 2561 ถึงปัจจุบัน

ความชำนาญพิเศษ :

 • Certified SOLIDWORKS Expert Mechanical Design จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Expert Simulation จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Mechanical Design จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Mechanical Design Academic Version จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Model-base Design จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Simulation จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Flow Simulation จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Sheet Metal จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Weldments จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Surfacing จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Mold Making จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Drawings Tool จาก SOLIDWORKS
 • Certified Trainer SOLIDWORKS จาก SOLIDWORKS
 • Certified Trainer SOLIDWORKS Simulation จาก SOLIDWORKS
 • Certified Specialist Flow Simulation จาก SOLIDWORKS
 • Certified Specialist SOLIDWORKS Simulation จาก SOLIDWORKS
 • Certified Elite Engineer จาก SOLIDWORKS
 • ได้รับรางวัล Asia Pacific South Top Certified Engineer จาก SOLIDWORKS ในปี 2017
 • ได้รับเชิญเป็นผู้ฝึกอบรม SOLIDWORKS Essentials, SOLIDWORKS Advanced, SOLIDWORKS Simulation และ SOLIDWORKS Flow Simulation ให้กับสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน

ผลงาน

 • ประสบการณ์เป็นผู้นำสนอและวิทยากรอบรมโปรแกรม SOLIDWORKS มากว่า 15 ปี ผ่านการสอนมากว่า 200 คอร์ส
 • ประสบการณ์การออกแบบและการวิเคราะห์ความแข็งแรง การวิเคราะห์การไหล การทำรายงาน งานด้านวิศวกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วย SOLIDWORKS มากว่า 100 เคส
 • เรียบเรียงและแปลหนังสือ SolidWorks Flow Simulation CFD Analysis by SOLIDWORKS ภาษาไทย
 • เขียนหนังสือ SolidWorks Essentials ภาษาไทยร่วมกับทีมงานในสถาบันดีอีทีไอ   

หลักสูตรที่สอน:

 • SOLIDWORKS Essentials
 • SOLIDWORKS Animation
 • SOLIDWORKS Weldments
 • SOLIDWORKS Routing
 • SOLIDWORKS Drawings
 • FEA With SOLIDWORKS (การวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน)
 • SOLIDWORKS Simulation
 • SOLIDWORKS Simulation Professional
 • SOLIDWORKS Flow Simulation
 • SOLIDWORKS Simulation Dynamics
 • SOLIDWORKS Simulation  Nonlinear