อาจารย์ นฤพนธ์ ปิ่นเอก

วิทยากรอารมณ์ดี การสอนที่หลากหลาย ยินดีให้คำปรึกษา ดูแลแบบเป็นกันเอง พบกันที่ DETI ครับ

“สอนให้เกิดจินตภาพดีกว่าท่องจำถ้อยคำ”

“สอนให้มีหลักการดีกว่ายึดวิธีการ”

“สอนให้มีความรู้เหมือนกับคนแรกที่คิดเรื่องนั้นได้”

“ฝึกให้รู้จักมีความสังเกต เพื่อช่วยให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปได้”

 

การศึกษา : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

ประสบการณ์ทำงาน :

  • วิทยากรอบรม การเขียนโปรแกรมโดยใช้ LEGO Mindstorms Education EV3 Core Set
  • วิทยากรอบรม การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน 3D Printer
  • ผู้ช่วยสอน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

  • SolidWorks Essentials