สอนการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง

สอนการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง

รหัสคอร์ส :

 A0023

เนื้อหา : 21 ตอน ( 6 ชม. 7 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft และอยู่ในส่วนของชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งมีหลายโปรแกรมตัวอย่างเช่น Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Visio, Microsoft Project ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีความสามารถเฉพาะทาง และแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน

โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทตารางข้อมูลและการคำนวณ (Spreadsheet) มีความสามารถหลายด้าน จึงนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานต่าง ๆ ได้เช่น งานเกี่ยวกับฐานข้อมูล Diagram / Flow Chart, สรุปข้อมูลแบบสอบถาม, สรุปข้อมูลจากการทดลอง, การเรียงลำดับข้อมูล, บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, วางแผนโครงการ, สรุปข้อมูลขาด ลา มาสาย ของพนักงาน, บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ข้อมูลด้านงานบัญชี, ข้อมูลการซื้อขายสินค้า, สรุปข้อมูลสินค้าและยอดขาย, สรุปข้อมูลงบดุล ฯลฯ

นอกจากนี้โปรแกรม Microsoft Excel ยังมีความสามารถจัดทำแผนภูมิ (Chart) แสดงผลตามลัษณะงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติได้ ไม่ว่าจะเป็น แผนภูมิ จุดข้อมูล, เส้นตรง, แท่ง, วงกลม และพื้นผิว เป็นต้น และสามารถพิมพ์งานทั้งส่วนที่เป็นข้อมูล, รูปภาพ หรือแผนภูมิทางเครื่องพิมพ์ได้ รวมถึงแปลงข้อมูลเพื่อให้แสดงผลบนเวบเพจ หรือโฮมเพจได้เช่นกัน

จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ทำไมโปรแกรม Excel จึงมีใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในกลุ่ม นักเรียน, นิสิตนักศึกษา, พนักงานบริษัท, การเงิน, การบัญชี, กลุ่มงานสถิติ, วิศวกร, ผู้บริหาร หรือแม้แต่เจ้าของกิจการ จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็น “โปรแกรมสามัญประจำเครื่อง” โดยที่ทุกคนไม่รู้ตัว

 

ภาพรวมของหลักสูตร (COURSE OVERVIEW)

เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการใช้งาน โดยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของโปรแกรม  วิธีการใช้งานแถบรายการคำสั่งไปจนถึง การใช้ฟังก์ชัน, การสร้างเงื่อนไข, การเขียนสูตร / สมการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การแสดงผลลัพธ์ในรูปของแผนภูมิ, การสร้างแบบฟอร์ม, การตั้งค่าการพิมพ์และการพิมพ์ (Print)  โดยเรียนรู้จากตัวอย่างอิงสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันเช่น การบันทึกคะแนนสอบและการแสดงผลสอบ, ตารางสรุปการดาวน์-ผ่อนรถ, ตารางสรุปผ่อนสินเชื่อบ้าน, ตารางการคิดเงินภาษีเงินได้, การจัดการข้อมูลการขายสิ้นค้าของพนักงานขายด้วย Pivot Table, การใช้ไฟล์ร่วมกัน และการจัดการความปลอดภัยไฟล์งาน เป็นต้น

 

พื้นฐานของผู้เรียน

ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และพื้นฐานการใช้งาน Windows 7 / Windows 10

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้สนใจทั่วไป, ผู้ที่ต้องการใช้งาน Excel อย่างเป็นระบบ, นักเรียน, นิสิตนักศึกษา, พนักงานบริษัท, การเงิน, การบัญชี, กลุ่มงานสถิติ, วิศวกร

จุดประสงค์

  1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของโปรแกรม และวิธีการใช้งานแถบรายการคำสั่ง
  2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ฟังก์ชัน, การสร้างเงื่อนไข, การเขียนสูตร / สมการ
  3. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูล, การแสดงผลลัพธ์ในรูปของแผนภูมิ, การสร้างแบบฟอร์ม
  4. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ไฟล์ร่วมกัน และการจัดการความปลอดภัยไฟล์งาน
  5. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการตั้งค่าการพิมพ์และการพิมพ์

 

ผลที่ได้รับ

  1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมและใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
  2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ช่วยให้การจัดการข้อมูล, สรุปข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว