วิเคราะห์การไหลของของไหล (Computational Fluid Dynamics, CFD) ด้วยโปรแกรม SolidWorks Flow Simulation

รหัสคอร์ส :

 A0021

เนื้อหา : 25 ตอน ( 5 ชม. 13 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วสันต์ จันทร์หยวก

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตร CFD วิเคราะห์การไหลด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS (SOLIDWORKS Flow Simulation)

หลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ศึกษาการวิเคราะห์เกี่ยวกับ สภาวะคงตัวและสภาวะที่เปลี่ยนตามช่วงระยะเวลา (Steady state and Transient), การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer), การไหลผ่านวัสดุพรุน (Porous Media), การหมุนของใบพัด (Rotatinf Reference Frame), การไหลในช่องเปิด (Free Surface), การเกิดโพรงอากาศ (Cavitation), ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity), การเคลื่อนที่ของอนุภาคขนาดเล็ก (Particle Trajectory), การศึกษาภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ กัน (Parametric Study), ความเร็วเหนือเสียง (Supersonic Flow) และการพิจารณาความเสียหายจากผลของแรงดันของไหล (FEA Load Transfer) ซึ่งทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลาย

จุดเด่นของหลักสูตร

  • พัฒนาให้เหมาะกับคนไทยจากหลักสูตรมาตรฐานของต่างประเทศ
  • เน้นภาคปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา (Case Study) ผนวกกับทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จำเป็น
  • สอนโดยทีมวิศวกรและนักวิชาการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Engineering Simulation

ผู้ที่เหมาะเข้าร่วมอบรม

  • วิศวกรผู้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ
  • อาจารย์ นักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสอน SolidWorks
  • นักศึกษาด้านวิศวกรรม

เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับอบรม : SolidWorks เวอร์ชั่น 2019 ขึ้นไป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว